UPOZORNENIE:

Produkty, ktoré sú umiestňované na tejto internetovej stránke sú autorskými dielami, ak v popise produktu nie je vyslovene uvedené inak. 

(Výnimku z tohto UPOZORNENIA O AUTORSTVE tvoria všetky produkty v kategórii: HOSTIA BUPILLY.)

Ide najmä o všetky grafiky, obrázky, dizajny, usporiadania a texty, ktoré sú súčasťou predávaných produktov a tejto stránky.

Autorské práva k nimi vykonáva RNDr. Vladimíra Hederová, trvale bytom v Chorvátsky Grob (ďalej len „autor“).

Každá fyzická osoba, ktorá navštívi túto internetovú stránku je oprávnená ju prezerať len za informatívnym účelom a účelom nákupu produktov. Bez výslovného súhlasu autora nie je nikto oprávnený najmä kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo inak nakladať s autorskými dielami zverejňovanými na tejto internetovej stránke.

V prípade ohrozenia alebo porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona a Trestného zákona.

Prosíme všetky osoby, ktoré majú podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv diel prezentovaných na tejto internetovej stránke, aby túto skutočnosť oznámili priamo autorom na mailovej adrese: vladka@bupilla.sk

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na produkty v kategórii produktov "HOSTIA BUPILLY", kde sú v ponuke diela/produkty iných (uvedených) autorov.


Ďakujem :)